Hirdetmény - 2022.06.22. - Marcali hrsz. 5089/7 és 5089/6

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 79/2022. (VI.15.) számú határozatában foglalt felhatalmazása alapján Marcali Város Önkormányzata

 ELADÁSRA MEGHIRDETI 

• a Marcali 5089/7 hrsz. alatti, rét megnevezésű, 568 m2 területű, 1/1 részben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant, valamint
• a Marcali 5089/6 hrsz. alatti, a) rét b) erdő megnevezésű, 3863 m2 területű, 8/16 részben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanrészt (a továbbiakban: tárgyi ingatlanok)

Az ajánlat benyújtásának helye: Marcali Város Önkormányzatának Címzetes Főjegyzője 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 1. em. 36. számú iroda

Az ajánlatot cégszerű aláírással, zárt borítékban, az adott ajánlatra utaló jelzéssel ellátva, személyesen vagy meghatalmazott által, illetve postai úton a fenti címre kell benyújtani.
A tárgyi ingatlanokra ajánlatot tehetnek jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek, illetve természetes személyek.

Vételi ajánlat megjelölésével az ajánlat benyújtásának határideje: 2022. július 8. (péntek) 10.00

Az ajánlat postai úton történő benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidő lejártáig sor került. Határidőn túl érkezett ajánlat érvénytelennek tekintendő. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Pénzügyi Bizottság) értékeli és dönt a beérkezett ajánlatokról. Az eredményről valamennyi ajánlattevő az elbírálást követően legkésőbb 8 napon belül írásbeli értesítést kap.
A kialakult végleges vételárat az ajánlattevő az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül köteles átutalással egy összegben megfizetni eladónak, ennél hosszabb – legfeljebb 90 napos – határidőt 5.000.000 Ft értékhatárig a Pénzügyi Bizottság, ezt meghaladóan a Képviselő - testület engedélyezhet, ha az ajánlattevő ajánlatában részletfizetési lehetőséget kért és kiíró ennek ismeretében hirdette ki őt az ajánlat nyertesének.
Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetőleg egy alkalommal módosíthatja. 

Az hirdetmény kiírója fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül az ajánlatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A tárgyi ingatlanokkal kapcsolatban további információ személyesen a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 9-es irodájában Besenczki-Horváth Tímeánál, vagy telefonon a +36 85/501-043-as számon kérhető.

Marcali, 2022. június 22.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester


 hirdetmény (pdf)

Lakossági tájékoztatás - 2022.05.30.

Értesítem a városrész lakosságát, hogy a Marcali Dózsa György utca 16-38. házszámtól délre eső a Kaposvári és Szigetvári utcák által határolt kertek területén 2022. június 1-től kezdődően a szükséges időtartamig hivatásos vadász által végzett róka kilövés várható.

Marcali 2022. május 30.

 

Bödőné Dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző sk.

Pályázati felhívás - GAMESZ vezetői álláshely

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint munkáltató a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezet intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshely betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a Városi GAMESZSZ tevékenységének /utak, járdák, hidak, zöldterületek gondozása, kommunális, lakás-, és helyiséggazdálkodási, vízügyi és egyéb városüzemeltetési feladatok/ tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, főzőkonyha működtetése.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8700 Marcali, Templom utca 2.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, Kjt. szerinti főfoglalkozás az ágazatra jellemző főtevékenységi kör szerint

Pályázat elnyerésének feltételei:

 • magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az intézmény alaptevékenységébe tartozó területen szerzett – legalább 5 év – vezetői gyakorlat.

A vezetői beosztás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól

Bérezés:

Az illetmény és a vezetői pótlék megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Álláshely elfoglalásának ideje:

Az álláshelyet az elbírálást követően azonnal be lehet tölteni (a vezető megbízás 5 évre szól)

Pályázati feltételek:

 

 • Felsőfokú végzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-, kertész-, építész-, építő-, településmérnöki végzettség, vagy egyéb gazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettség,
 • büntetlen előélet,

-     vezetői gyakorlat és idegen nyelvismeret előnyt jelent.

A pályázat benyújtási határideje:

Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztálya internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu) történő megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat beadási határidejét követő 30 napon belül

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • végzettséget tanúsító hiteles oklevél másolat(ok)
 • szakmai önéletrajz
 • vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez
 • nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek
 • pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést,

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot marcali város polgármesterének címezve (Dr. Sütő László polgármester, 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) kell benyújtani, papír alapon 1 db eredeti példányban. Kérjük a borítékon feltüntetni a következő megnevezést: „Pályázat Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete intézményvezetői álláshelyének betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás Dr. Sütő László polgármestertől kérhető a 85/501-003-as telefonszámon.

Hirdetmény - 2022.04.20.

Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság Marcali 06. számú települési egyéni választókerületben a lemondott települési önkrományzati képviselő mandátumának betöltésére 2022. június 19- ére időközi települési önkormányzati képviselő választást tűzött ki. 

Az időközi választással kapcsolatos információk a www.marcali.hu oldalon elérhetők, további tájékoztatás a Helyi Választási Irodában (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., tel: 85/501-001, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) kérhető.

 

Bödőné dr Molnár Irén s.k.
Helyi Választási Iroda Vezető

Marcali zárlat feloldása - méhállományokra vonatkozóan

Méhészek Figyelem! A Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály járási főállatorvos által az SO-051/EAO/01347-6/2021. számú határozatban Marcali, valamint Marcali-Boronka és Marcali-Horvátkút településrészek közigazgatási területén lévő méhállományokra

2021. augusztus 31. napjától elrendelt községi zárlat 2022. április 18. napján feloldásra került.

A járási főállatorvos határozata azonnal végrehajtandó !

 

Marcali, 2022. április 19.

Bödőné Dr. Molnár Irén

címzetes főjegyző sk.

Pályázati felhívás - MKÖH pénzügyi ügyintéző

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Marcali Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, Somogy megye, 8700 Marcali, Rákóczi utca 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: I/19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok, a munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A költségvetési számvitellel kapcsolatos feladatok hatályos jogszabályok szerinti ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Középiskolai végzettség mérlegképes könyvelői szakképesítés, illetve a 29/2012. (III.12.) Korm. rend. I/19. Pénzügyi és számviteli feladatkör I. és II. besorolási osztályára vonatkozó feltételek
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz (45/2012. (III.20.) korm. rendelet 1. melléklete szerint), erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló okiratok másolata, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről, személyes adatok kezeléséhez, valamint a pályázatba való betekintéshez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.03.22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pappné Boros Magdolna irodavezető nyújt, a 85/501-032 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8700 Marcali, Rákóczi utca 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4968-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatban szóbeli meghallgatást tarthat, fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az állás elbírálását követően - 6 hónap próbaidő kikötése mellett - határozatlan idejű közszolgálati jogviszony jön létre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Marcali 038/7 hrsz.-ú ingatlan eladására

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012. (X.19.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 19. § (3) bekezdése alapján Marcali Város Önkormányzata (székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) pályázatot ír ki az elidegenítést történő kijelölést követően Marcali Város Önkormányzatának tulajdonát képező

Marcali 038/7 hrsz.-ú, kivett üzemi terület megnevezésű, 2 ha 4233 m² alapterületű ingatlan

(a továbbiakban: tárgyi ingatlan)

eladására az alábbiak szerint:

A tárgyi ingatlan Marcali Város déli iparterületén található, a 68 számú főút felől megközelíthető. Marcali Város Önkormányzatának 11/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletével elfogadott többször módosított helyi építési szabályzata (a továbbiakban: HÉSZ) és szabályozási terve Gksz8 jelű kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezetbe sorolja, ahol a HÉSZ 27. § (4) bekezdése szerint

 

az építési övezetben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:

 

övezeti jele

beépítés módja

legnagyobb beépítettsége

%

legnagyobb épületmagasság

m

legkisebb

kialakítható

terület

m2

minimális zöldfelületi aránya %

Gksz8

SZ

40

9,0

4000

30

 

A HÉSZ 27. § (1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

A HÉSZ 27. § (2) Az építési övezetekben csak olyan rendeltetésű épület létesíthető, amelyben folytatott tevékenység:

 1. nem tartozik a más jogszabály szerint meghatározott környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély, illetve előzetes vizsgálat köteles tevékenységek közé
 2. védőtávolság, védőövezet igénye saját telkén belül biztosítható
 3. a szomszédos telkek rendeltetésszerű használatát nem korlátozza.

A HÉSZ 27. § (3) A kereskedelmi, szolgáltató területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 

A HÉSZ 27. § (5) Új épület csak legalább részlegesen közművesített építési telken, a 19. § (11) bekezdés szerinti feltétel teljesítésével létesíthető.

A HÉSZ 27. § (9) Az elő- oldal- és hátsókert minimális mélysége 10 m, kivéve ez alól a már ettől eltérően kialakult beépítésű telephelyek.

A HÉSZ 27. § (11) Az építési övezetben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (kémény, siló stb.) legmagasabb pontja meghaladhatja az övezetben meghatározott maximális épületmagasságot, ha az alkalmazott üzemi technológia szempontjából az szükséges.

 

A pályázat benyújtásának helye:

 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Címzetes Főjegyzője

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

 1. em. 36. számú iroda

Az ajánlatot cégszerű aláírással, zárt borítékban, az adott ajánlatra utaló jelzéssel ellátva, személyesen vagy meghatalmazott által, illetve postai úton a fenti címre kell benyújtani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

 • pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására
 • a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére
 • fizetési módjára és időpontjára
 • a megtekintett állapot ismeretében történő ajánlattételre
 • hozzájárulását, hogy az általa benyújtott pályázat tartalmát – a bontást követően – a többi pályázó megismerje

A tárgyi ingatlanra ajánlatot tehetnek jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek, illetve természetes személyek.

Vételi ajánlat megjelölésével az ajánlat benyújtásának határideje:

 1. március 17. (csütörtök) 1000

Az ajánlat postai úton történő benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidő lejártáig sor került. Határidőn túl érkezett ajánlat érvénytelennek tekintendő.

A pályázati bírálóbizottság ülésének helye, ideje:

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. I. em. kisterem

 1. március 17. 1005 óra.

Ha a felhívásban meghatározott határidőre csak egyetlen pályázati ajánlat érkezik, és az a pályázati felhívásban foglalt valamennyi feltételnek megfelel, a tárgyi ingatlant a bírálóbizottság javaslatára e pályázó részére a felhívásban meghirdetett feltételekkel lehet értékesíteni.

Az ajánlatokat Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága véleményezi. Ezt követően – a bizottság ajánlásával - Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékeli és dönt a beérkezett ajánlatokról.

Az eredményről valamennyi ajánlattevő az elbírálást követően legkésőbb 8 napon belül írásbeli értesítést kap.

A kialakult végleges vételárat az ajánlattevő az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül köteles átutalással egy összegben megfizetni eladónak, ennél hosszabb – legfeljebb 90 napos – határidőt 5.000.000,- Ft értékhatárig a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, ezt meghaladóan a Képviselő-testület engedélyezhet, ha az ajánlattevő ajánlatában részletfizetési lehetőséget kért és kiíró ennek ismeretében hirdette ki őt az ajánlat nyertesének.

Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetőleg egy alkalommal módosíthatja.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati eljárás részletes szabályait a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A tárgyi ingatlannal kapcsolatban további információ tekintettel az elrendelt veszélyhelyzetre telefonon a +36 85/501-043-as számon, illetve elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen kérhető. Az ingatlan megtekinthető a pályázat megjelenésétől számított 10 napon belül, telefonon előzetesen egyeztetett időpontban.


Marcali, 2022. március 1.

Dr. Sütő László s.k.

polgármester

Hirdetmény - varjak riasztása - 2022.

Értesítjük a város lakosságát, hogy Marcali Város belterületi zöldterületein és közparkjaiban 2022. február 28. és 2022. május 15. közötti időszakban a betelepülő vetési varjak távoltartása céljából lőfegyveres, vaklőszeres riasztását végezzük. A feladat végrehajtását a Marcali Városi Önkormányzat Városi Rendészetének munkatársai végzik. A riasztással kapcsolatos kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.

Marcali 2022. február 28.

Bödőné Dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

Tájékoztató - Boronka-melléke fenntartási tervről

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ezúton tájékoztat minden érdeklődőt, hogy elkészítette a Natura 2000 hálózat részét képező HUDD10008 jelű, Belső-Somogy elnevezésű különleges madárvédelmi terület fenntartási tervének tervezetét.

tájékoztató - fenntartási terv tervezet (pdf)

Hirdetmény - Marcali 038/10 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 25/2022. (II.03.) számú határozatában foglalt felhatalmazása alapján Marcali Város Önkormányzata ELADÁSRA MEGHIRDETI a Marcali 038/10 hrsz.-ú, kivett üzemi terület megnevezésű, 1/1 részben önkormányzati tulajdonban lévő, 4000 m² alapterületű ingatlant (a továbbiakban: tárgyi ingatlan)

A tárgyi ingatlan Marcali Város déli iparterületén található, a 68 számú főút felől megközelíthető. Marcali Város Önkormányzatának 11/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletével elfogadott többször módosított helyi építési szabályzata (a továbbiakban: HÉSZ) és szabályozási terve Gksz8 jelű egyéb ipari terület építési övezetbe sorolja, ahol a HÉSZ 27. § (4) bekezdése szerint  az építési övezetben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:

 

övezeti jele

beépítés módja

legnagyobb beépítettsége

%

legnagyobb épületmagasság

m

legkisebb

kialakítható

terület

m2

minimális zöldfelületi aránya %

Gksz8

SZ

40

9,0

4000

30

 

A HÉSZ 27. § (5) Új épület csak legalább részlegesen közművesített építési telken, a 19. § (11) bekezdés szerinti feltétel teljesítésével létesíthető.

A HÉSZ 27. § (9) Az elő- oldal- és hátsókert minimális mélysége 10 m, kivéve ez alól a már ettől eltérően kialakult beépítésű telephelyek.

A HÉSZ 27. § (11) Az építési övezetben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (kémény, siló stb.) legmagasabb pontja meghaladhatja az övezetben meghatározott maximális épületmagasságot, ha az alkalmazott üzemi technológia szempontjából az szükséges.

 

Az ajánlat benyújtásának helye:

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Címzetes Főjegyzője

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

1. em. 36. számú iroda

Az ajánlatot cégszerű aláírással, zárt borítékban, az adott ajánlatra utaló jelzéssel ellátva, személyesen vagy meghatalmazott által, illetve postai úton a fenti címre kell benyújtani.

A tárgyi ingatlanra ajánlatot tehetnek jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek, illetve természetes személyek.

 

Vételi ajánlat megjelölésével az ajánlat benyújtásának határideje:

2022. február 11. (péntek) 1000

 

Az ajánlat postai úton történő benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidő lejártáig sor került. Határidőn túl érkezett ajánlat érvénytelennek tekintendő.

Az ajánlatokat Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága véleményezi. Ezt követően – a bizottság ajánlásával - Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékeli és dönt a beérkezett ajánlatokról.

Az eredményről valamennyi ajánlattevő az elbírálást követően legkésőbb 8 napon belül írásbeli értesítést kap.

A kialakult végleges vételárat az ajánlattevő az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül köteles átutalással egy összegben megfizetni eladónak, ennél hosszabb – legfeljebb 90 napos – határidőt 5.000.000,- Ft értékhatárig a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, ezt meghaladóan a Képviselő - testület engedélyezhet, ha az ajánlattevő ajánlatában részletfizetési lehetőséget kért és kiíró ennek ismeretében hirdette ki őt az ajánlat nyertesének.

Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetőleg egy alkalommal módosíthatja.

A hirdetmény kiírója fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül az ajánlatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A tárgyi ingatlannal kapcsolatban további információ tekintettel az elrendelt veszélyhelyzetre telefonon a +36 85/501-043-as számon, illetve elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen kérhető.


Dr. Sütő László sk.

polgármester


 

hirdetmény (pdf)

Főmenü