Adatkezelési tájékoztató

Marcali Város Önkormányzata, Sávoly Község Önkormányzata és a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

1. Bevezés

Marcali Város Önkormányzata, Sávoly Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzatok) és a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) működésük során a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban jogszabályban meghatározott feladat-és hatásköreikkel összefüggésben, valamint más jogalapon (pl. szerződés) személyes adatokat kezelnek. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon, annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is előírja. Az Önkormányzatok és a Hivatal a www.marcali.hu és a www.savoly.hu portálokon kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységre vonatkozóan az alábbi adatkezelési tájékoztatót adja ki:

 

2. Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

• adatkezelő: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

• székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

• adatkezelő képviselője: Bödőné dr. Molnár Irén jegyző

• honlapok: www.marcali.hu, www.savoly.hu

• telefonszám: 0685/501-000

• email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

3. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége

neve: dr. Herendi Zsuzsanna
elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

4. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja

A Hivatal a személyes adatokat közérdekből, vagy a rá ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladata ellátásához kapcsolódóan kezeli.

 

5. Az adatkezelés időtartama

A Hivatal a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározottakra figyelemmel, az ott meghatározott ideig kezeli.

 

6. Az érintettek jogai Az érintettet az alábbi jogok illetik meg:

• Személyes adataihoz hozzáférés Az érintett az adatkezelőtől írásban tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy az adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította adatait.

• Személyes adatainak helyesbítése Az érintett az adatkezelőtől írásban kérheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára figyelemmel kérheti – nyilatkozata alapján – hiányos személyes adatai kiegészítését.

• Személyes adatainak törlése

Az érintett – kérelme alapján – a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból amelyből a Hivatal azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;

- ha a személyes adatok kezelésére az érintett hozzájárulása alapján került sor, és hozzájárulását visszavonja, amennyiben az adatkezelésnek más jogalapon nincs helye;

- ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatok kezelésére jogellenesen került sor;

- a személyes adatokat a Hivatalra, mint adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. A törléshez való jog nem illeti meg az érintettet amennyiben a Hivatalt a személyes adatok kezelésére jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekű, vagy az Önkormányzatokra illetve a Hivatalra vonatkozó közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kerül sor.

• Személyes adatai kezelésének korlátozása Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az érintett személyes adatait – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, valamint az Unió vagy valamelyik tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

• Személyes adatai kezelése elleni tiltakozás Ha az érintett tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, úgy a Hivatal a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek azt érintett igénye érvényesítéséhez fűződő jogával szemben.

• Adathordozhatósághoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Hivatal rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő. A jogszabályban meghatározott közérdekű tevékenységhez kapcsolódó, közhatalmi jogosítvány gyakorlása során végzett személyes adatkezelések vonatkozásában az érintett törléshez és az adathordozhatósághoz való joga nem érvényesül.

 

7. Az érintetti jogok gyakorlásának módja:

Az érintett természetes személy írásban (postai úton: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11., a Hivatal email címére: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. küldött megkeresésben vagy ügyfélkapun keresztül: KRID azonosító: 106010329) fordulhat a Hivatal felé az érintetti jogainak gyakorlása végett. 8. Adatbiztonság Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés ellen. 9. Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat

• Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett panaszt nyújthat be az adatvédelmi tisztviselőhöz. Adatvédelmi incidens esetén a Hivatal az általános adatvédelmi rendelet 33. cikk (1) bekezdése alapján indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve. • Az érintett bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu).

• Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

 

Marcali, 2018. június 12.

 

Bödőné dr. Molnár Irén s.k.

Címzetes Főjegyző


Nyomtatás