Pályázati felhívás - GAMESZ vezetői álláshely

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint munkáltató a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezet intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshely betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a Városi GAMESZSZ tevékenységének /utak, járdák, hidak, zöldterületek gondozása, kommunális, lakás-, és helyiséggazdálkodási, vízügyi és egyéb városüzemeltetési feladatok/ tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, főzőkonyha működtetése.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8700 Marcali, Templom utca 2.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, Kjt. szerinti főfoglalkozás az ágazatra jellemző főtevékenységi kör szerint

Pályázat elnyerésének feltételei:

 • magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az intézmény alaptevékenységébe tartozó területen szerzett – legalább 5 év – vezetői gyakorlat.

A vezetői beosztás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól

Bérezés:

Az illetmény és a vezetői pótlék megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Álláshely elfoglalásának ideje:

Az álláshelyet az elbírálást követően azonnal be lehet tölteni (a vezető megbízás 5 évre szól)

Pályázati feltételek:

 

 • Felsőfokú végzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-, kertész-, építész-, építő-, településmérnöki végzettség, vagy egyéb gazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettség,
 • büntetlen előélet,

-     vezetői gyakorlat és idegen nyelvismeret előnyt jelent.

A pályázat benyújtási határideje:

Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztálya internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu) történő megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat beadási határidejét követő 30 napon belül

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • végzettséget tanúsító hiteles oklevél másolat(ok)
 • szakmai önéletrajz
 • vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez
 • nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek
 • pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést,

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot marcali város polgármesterének címezve (Dr. Sütő László polgármester, 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) kell benyújtani, papír alapon 1 db eredeti példányban. Kérjük a borítékon feltüntetni a következő megnevezést: „Pályázat Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete intézményvezetői álláshelyének betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás Dr. Sütő László polgármestertől kérhető a 85/501-003-as telefonszámon.


Nyomtatás