ASP logo

Közterület használati kérelem

Ügytípus megnevezése: közterületek rendeltetéstől eltérő használata
 

Közterületek rendeltetéstől eltérő használata

A közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterülethasználati engedély és közterülethasználati-díj megfizetése szükséges.

A közterületet, különösen a zöldterületet, parkolót, játszóteret, utat, utcát, járdát, teret, sétányt, beépítetlen területet stb. a rendeltetésétől eltérően, továbbá engedély nélkül vagy az engedélyben meghatározottól eltérően használni tilos.

Aki a közterületet engedély nélkül vagy attól eltérő módon használ közigazgatási bírsággal sújtható.

 

Ügy leírása, folyamata

A közterülethasználathoz a közterülethasználati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelem benyújtása a közterülethasználat megkezdésére nem jogosít.

A közterülethasználati engedély iránti kérelmet személyesen Marcali, Rákóczi u. 11. fsz. 11-es irodában, vagy postai úton elküldeni Marcali Közös Önkormányzati Hivatalhoz, a polgármesternek címezve (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) legalább 15 nappal a tervezett igénybevétel előtt kell benyújtani.

A kérelemről legkésőbb a kérelemben megjelölt közterülethasználat időpontja előtt 1 munkanappal dönteni kell.

A közterület használati engedély ellen Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez (8700 Marcali, Rákóczi utca 11.) címzett fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására az www.epapir.gov.hu felületen van lehetőség.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

 

A közterülethasználati engedély illetékköteles, melyet illetékbélyeg formájában vagy a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illetékbevételi számlára átutalással kell megfizetni. Az illeték mértéke: 3.000.- Ft.

A közterület-használat díját Marcali Városi Önkormányzat Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403947-39411321-00000000 számú elszámolási számlájára a közterület igénybevétele előtt kell befizetni vagy átutalni.

 

 

Az alkalmazott jogszabályok:

 

- Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 36/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

- az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

Szükséges dokumentumok:

Közterület használati engedély iránti kérelem (pdf)

 

A kérelemhez csatolni kell:

 • a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát,
 • építési engedélyhez vagy kötelezéshez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterülethasználat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt,
 • a zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreállítására vonatkozó nyilatkozatot,
 • közterületen történő felépítmény elhelyezése esetén a felépítmény konkrét helyének megállapítására alkalmas, lehetőleg szakember által készített helyszínrajzot, és a megjelenést ábrázoló tervet vagy fényképet,
 • rendezvény, árusítás esetében a terület takarítására vonatkozó nyilatkozatot,
 • az engedélyhez kötött termék árusítására, vagy más ilyen tevékenység folytatására vonatkozó kérelemhez ezen engedélyek, bizonyítványok meglétéről szóló nyilatkozatot, igazolást,
 • mutatványos tevékenység esetében a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a tevékenység végzéséhez minden érvényes okirat, engedély birtokában van,
 • rendezvényi célú közterülethasználat esetén
  • a rendezvény területén lévő színpad, árusító egységek, egyéb építmények elhelyezési tervét,
  • szükség esetén forgalomkorlátozási tervet. 

Nyomtatás