PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Marcali Művelődési Központ igazgató

Marcali Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Marcali Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, Kjt. szerinti főfoglalkozás az ágazatra jellemző főtevékenységi kör szerint

Munkakör megnevezése:

Közművelődési szakember

A vezetői beosztás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8700 Marcali, Múzeum köz 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Biztosítja az intézmény jogszerű, zavartalan működését. Irányítja és szervezi az intézmény szakmai munkáját, gondoskodik a tevékenység személyi és tárgyi feltételeiről, ellenőrzi az intézmény hatáskörébe tartozó feladatellátást.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vezetői pótlék megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) a) pontja szerinti végzettség és szakképesítés
 • 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) a) pont aa) alpontja szerinti felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat;
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez
 • 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről;
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • szakmai önéletrajz
 • szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata
 • vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
 • nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtási határideje:

A KSZK oldalon (www.kozigallas.hu) történő megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Marcali Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12035/2019. valamint a beosztás megnevezését: igazgató.
 • Személyesen: Marcali Város Polgármesterének, Somogy megye, 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Bővebb felvilágosítás Németh Ildikó közművelődési referenstől kérhető a 85/501-062-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtó pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A pályázatokat a szakmai bizottság véleményezi, majd a Képviselő-testület bírálja el. A pályázat elbírálásából érvénytelenség miatt kizárásra kerül azon pályázó pályázata, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát. A munkáltató fenntartja a jogot a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat beadási határidejét követő 60 napon belül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

https://kozigallas.gov.hu

2019. szeptember 27.


Nyomtatás