Pályázat óvodavezető álláshelyre - 2022.

A marcali kistérségi többcélú társulás társulási tanácsa pályázatot hirdet óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre szól, 2022. augusztus 1. napjától 2027. július 31. napjáig.

 

A munkavégzés helye:

Marcali Óvodai Központ 8700 Marcali, Posta köz 3. (www.marcaliovodak.hu)

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetője felel az intézmény - ideértve a tagintézményeket, telephelyeket is - szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot az intézmény dolgozói felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • főiskola, óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség;
 • pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
 • legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat;
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás;
 • a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tétel;
 • büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetési program,
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről, személyes adatok kezeléséhez, valamint a pályázatba való betekintéshez való hozzájárulásról, a pályázat nyílt vagy zárt ülésen tárgylásáról

 

A magasabb vezető beosztás megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan a köznevelési törvény alapján véleményezésre jogosultak által kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amely a köznevelési intézmény honlapján közzétételre kerül.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 85/501-006-os telefonszámon kérhető Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyzőtől

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, az eredeti pályázati anyag a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának elnöke részére történő megküldésével (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) – Kérjük a borítékon feltüntetni, hogy „Óvodavezetői pályázat”
 • Személyesen: Dr. Sütő László, Társulási Tanács elnöke (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtó pályázót/pályázókat szakértői bizottság is meghallgatja. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a vezetői megbízásról.
 • A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 30.


Nyomtatás