Marcali Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Marcali Múzeum igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, Kjt. szerinti főfoglalkozás az ágazatra jellemző főtevékenységi kör szerint

 

A vezetői beosztás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól

 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8700 Marcali, Múzeum köz 5.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Biztosítja az intézmény jogszerű, zavartalan működését. Irányítja és szervezi az intézmény szakmai munkáját, gondoskodik a tevékenység személyi és tárgyi feltételeiről, ellenőrzi az intézmény hatáskörébe tartozó feladatellátást.

 

Bérezés: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vezetői pótlék megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Álláshely elfoglalásának ideje:

2017. január 1. (a megbízás 5 évre szól: 2021. december 31-ig)

 

Pályázati feltételek:

 • szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség
 • tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret
 • legalább öt éves szakmai gyakorlat
 • kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység végzése
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

 

Előny:

államilag elismert, komplex „C” típusú középfokú nyelvvizsga az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén, PhD fokozatszerzési eljárásban való részvétel

 

A pályázat benyújtási határideje:

Az NKI (Közigállás) internetes honlapján történő megjelenéstől számított 30 nap. 

 

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat beadási határidejét követő 30 napon belül.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • végzettséget tanúsító hiteles oklevélmásolat(ok)
 • szakmai önéletrajz
 • vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez
 • nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
 • nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Marcali Múzeum igazgatói állásának betöltésére” megjelöléssel Marcali város polgármesteréhez kell benyújtani. (Dr. Sütő László, Marcali város polgármestere, 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) Bővebb felvilágosítás Németh Ildikó közművelődési referenstől kérhető a 85/501-062-es telefonszámon.